Πρόγραμμα Σπουδών Ιταλικών

europalsokalyteramazi
  • Elementare Celi 1,2 8 μήνες

  • Medio Celi 3, Diploma (ΚΠΓ) 8 μήνες

  • Avanzato Celi 4 (ΚΠΓ) 8 μήνες Superiore Celi 5 (ΚΠΓ) 8 μήνες

  • Avanzato – Superiore Celi 4,5 (KΠΓ) 14 μήνες