7-9 Ετών (Β – Γ Δημοτικού)

Τάξη Junior A,B

Αφορά παιδιά ηλικίας 7-9 ετών.

Στόχος: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.