7-9 Ετών (Β – Γ Δημοτικού)

Τάξη Junior A&B in one year

Αφορά παιδιά ηλικίας 7-9.

Στόχος: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με κριτήριο την ηλικία του παιδιού.